Metody

Metoda dobrego startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Starty (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

Cele metody:

 • jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego,
 • kształcenie lateralizacji,
 • kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • koordynowanie czynności wzrokowo – słuchowo – ruchowych.

Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.

Należy też wspomnieć o diagnostycznym aspekcie tej metody. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokości zaburzeń.

MDS ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach leczniczo – pedagogicznych, do zajęć indywidualnych i zespołowych. Można ją stosować w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju – aktywizując ten rozwój, jak również do dzieci, których rozwój jest zaburzony – usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje.

Zastosowanie MDS w profilaktyce i edukacji:

 1. W celu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym od 4 roku życia.
 2. W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 3. W okresie podjęcia nauki czytania i pisania, w celu wprowadzania i utrwalania liter.
 4. W celu przygotowania i nauczenia dzieci leworęcznych pisania lewą ręką.
 5. W celu usprawniania motoryki małej i dużej uczniów młodszych klas szkolnych.

Metoda Dobrego Startu opracowana jest w trzech następujących programach:

 1. „Piosenki do rysowania” – dla dzieci od 4 roku życia.
 2. „Piosenki i znaki” – dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 3. „Piosenki i litery” – dla klas „0” i uczniów dyslektycznych.

Metoda dobrego startu

Metoda dobrego startu

Zobacz

Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

Zobacz

Odmienna metoda nauki czytania

Odmienna metoda nauki czytania

Zobacz

Język angielski

Język angielski

Zobacz

Rytmika

Rytmika

Zobacz